ΑΡΘΡΟ 1ο: Τίτλος, έδρα και έμβλημα και σκοπός

1. Η συνδικαλιστική παράταξη με τον τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.)» εδρεύει στην Αθήνα.

2. Έμβλημα της παράταξης είναι ένας μπλε κυκλικός δίσκος με ένα βιβλίο ανοιχτό με χρώματα πετρόλ, ανοιχτό πράσινο, σκούρο μπλε και γαλάζιο σε εναλλαγή. Πάνω ακριβώς από τη μέση του βιβλίου εμφανίζεται μία πορτοκαλί φλόγα. Γύρω από το σήμα στο επάνω μέρος υπάρχει γραμμένο το «Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.» με έντονα γράμματα και από κάτω το «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με κανονικά και με αντίθετη φορά. Το όλο σήμα περικλείεται από δύο κύκλους χρώματος πράσινου ο εσωτερικός και μπλε ο εξωτερικός.

3. Σκοπός της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) είναι η ηθική, πνευματική και υλική εξύψωση του κλάδου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η αναβάθμιση της Παιδείας, για ένα δημοκρατικό σχολείο ανοιχτό στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Το μόνο σχολείο που μπορεί ουσιαστικά να υπηρετήσει τις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ελευθερίας.

4. Για την επιτυχία του σκοπού τούτου, η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. θα στηριχθεί στις αναλλοίωτες αρχές της Δημοκρατίας και στις εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις μας, αγωνιζόμενη μέσα από ένα συνδικαλισμό, ανεξάρτητο, ακηδεμόνευτο, δημοκρατικό και διεκδικητικό.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Μέλη – Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

1. Μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. γίνονται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία όλης της χώρας και είναι μέλη των αντίστοιχων συλλόγων εκπαιδευτικών, ως και στα αντίστοιχα Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού, οι οποίοι δηλώνουν ότι αποδέχονται τους σκοπούς της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., τις ιδεολογικές αρχές και τις συνδικαλιστικές θέσεις της παράταξης. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και τις αποφάσεις των οργάνων της.


2. Η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές παρατάξεις και οργανώσεις που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές αρχές και τις συνδικαλιστικές θέσεις και τον Κανονισμό της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Κίνησης.


3. Κάθε μέλος της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. έχει υποχρέωση:

3.1 Να μετέχει ενεργά στη συνδικαλιστική ζωή και δράση και να εργάζεται για την ανάπτυξη, προβολή και πραγμάτωση των ιδεολογικών αρχών και των συνδικαλιστικών θέσεων της Κίνησης.

3.2 Να συμμετέχει στα όργανα της Κίνησης, στα οποία έχει εκλεγεί ή τοποθετηθεί, αλλιώς χάνει το αξίωμα ή την ιδιότητά του και αντικαθίσταται όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων της Κίνησης.

3.3 Να τηρεί και να εφαρμόζει τον Κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων της Κίνησης.

3.4 Να μην προβαίνει, με λόγο ή πράξη, σε ενέργειες που αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές, καθώς και τις πολιτικές και συνδικαλιστικές θέσεις της Κίνησης.

3.5 Να τηρεί εχεμύθεια για όσα θέματα συζητούνται μέσα στα Όργανα της Κίνησης.

3.6 Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων της Κίνησης.


4. Κάθε μέλος της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. έχει δικαίωμα:

4.1 Να εκλέγει, σε όλα τα Όργανα της Κίνησης, αμέσως μετά την εγγραφή του και να εκλέγεται έξι (6) μήνες μετά από αυτήν.

4.2 Να μετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκλογές, ψηφοφορίες και λοιπές δραστηριότητες της Κίνησης, στα πλαίσια των διατάξεων του Κανονισμού και των αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων της Κίνησης.

4.3 Να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, στα πλαίσια των Οργάνων στα οποία μετέχει και να απευθύνεται στα αρμόδια Όργανα της Κίνησης, ακόμη και εάν δεν συμμετέχει σ’ αυτά.

4.4 Να απολαμβάνει την ηθική και συνδικαλιστική κάλυψη της Κίνησης για τη δράση που αναπτύσσει μέσα στα πλαίσια των αρχών και των θέσεων της παράταξης.


5. Μέλη της Κίνησης, τα οποία τοποθετούνται σε κυβερνητική θέση, σε θέση διοίκησης στον κρατικό μηχανισμό ή εκλέγονται σε αιρετή θέση σε εθνικό/βουλευτικό ή περιφερειακό επίπεδο που έχει ως αντικείμενο την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης, ή κατέχουν θέση στη διοικητική πυραμίδα της εκπαίδευσης (πλην των διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων) δεν μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα και παραταξιακή θέση ή αξίωμα που έχει ως αντικείμενο την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης. Μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και στη διαδικασία ανάδειξης Αιρετών Μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μόνο με την πρότερη έγγραφη δέσμευση ότι σε περίπτωση εκλογής θα επιλέξουν τη συνδικαλιστική θέση παραιτούμενοι από την άλλη. Σε περίπτωση εκλογής τους σε αιρετή θέση ή τοποθέτησής τους σε κυβερνητική θέση ενώ κατέχουν θέση με πλήρη ή μερική απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων, σύμφωνα με τα παραπάνω, οφείλουν να παραιτηθούν άμεσα από το αξίωμά τους τόσο σε παραταξιακό όσο και σε συνδικαλιστικό επίπεδο.


6. Μέλη της Κίνησης δεν μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες θέσεις για τις οποίες τυγχάνουν πλήρους απαλλαγής από τα διδακτικά τους καθήκοντα αρχής γενομένης από τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες για τις οποίες οι θέσεις χαίρουν απαλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Κτήση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους

1. Η ιδιότητα του μέλους της Κίνησης αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην αντίστοιχη Συλλογική ή Νομαρχιακή Επιτροπή του τόπου εργασίας του.

2. Η εγγραφή στην Κίνηση γίνεται μόνον ατομικά. Η ομαδική προσχώρηση στελεχών ή μελών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται αποδεκτή ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.

3. Η διαδικασία εγγραφής στην Κίνηση γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

3.1. Με την αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης του υποψήφιου μέλους στην αντίστοιχη Συλλογική ή Νομαρχιακή Επιτροπή του τόπου εργασίας του.

3.2. Με αίτηση του υποψήφιου μέλους που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η αποδοχή της ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς της, που γίνεται από τα αρμόδια Όργανα της Κίνησης ύστερα από ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος.

4. Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση την οποία συνυπογράφουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Συλλογικής ή Νομαρχιακής Επιτροπής, μετά από εισήγηση του Προέδρου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συλλογικής ή Νομαρχιακής Επιτροπής είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει την απόφασή του στο υποψήφιο μέλος εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, άλλως θεωρείται ότι η αίτηση γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αποφασίσει αρνητικά για την εγγραφή υποψηφίου μέλους, τα συνυπογράφοντα την αίτησή του μέλη δύνανται να φέρουν το θέμα στην πρώτη ολομέλεια του οργάνου, όπου και λαμβάνεται τελεσίδικη απόφαση.

5. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει εκείνα τα ατομικά στοιχεία και δηλώσεις του αιτούντος που προβλέπονται από τον Κανονισμό καθώς και ρητή διαβεβαίωσή του ότι αποδέχεται τις ιδεολογικές αρχές και τις συνδικαλιστικές θέσεις της Κίνησης. Πρέπει επίσης να καταβάλλεται η εκάστοτε καθοριζόμενη συνδρομή.

6. Τα μητρώα των μελών των Συλλογικών και Νομαρχιακών Επιτροπών που τηρούνται στην Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης αποτελούν τα μόνα επίσημα μητρώα μελών και υπερισχύουν κάθε άλλου παραταξιακού μητρώου ή κατάστασης μελών.

7. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

7.1 Με την οικειοθελή αποχώρηση από την Κίνηση, ύστερα από σχετική έγγραφη δήλωση του αποχωρούντος προς τη Συλλογική ή Νομαρχιακή Επιτροπή στην οποία ανήκει.

7.2 Με την αυτόβουλη απομάκρυνσή του από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., που προκύπτει με κατάδηλο τρόπο, ιδίως μάλιστα εάν γίνει μέλος άλλης συνδικαλιστικής παράταξης ή συμμετάσχει σε εκλογικές διαδικασίες συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με άλλο ψηφοδέλτιο ενώ σε αυτές συμμετέχει και ψηφοδέλτιο της Κίνησης. Αυτό διαπιστώνεται με αυτόβουλη πράξη του Γενικού Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας ή ύστερα από εισήγηση αρμόδιου Συνδικαλιστικού Οργάνου.

7.3 Με την διαγραφή του από τα μητρώα των μελών της Κίνησης, η οποία συντελείται με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού Οργάνου, όταν το μέλος:

7.3.1 Προβαίνει σε ενέργειες που αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές αρχές και τις συνδικαλιστικές θέσεις της Κίνησης.

7.3.2 Δεν τηρεί τον Κανονισμό της Κίνησης.

7.3.3 Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων και δεν εκπληρώνει τις βασικές του υποχρεώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 7.2 του παρόντος άρθρου.

7.3.4 Προκαλεί με την συμπεριφορά του και τις ενέργειες ή παραλείψεις του βλάβη στην λειτουργία της Συνδικαλιστικής Παράταξης.

7.3.5 Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

7.3.6 Εκθέτει την Κίνηση με το ήθος και την εν γένει κοινωνική συμπεριφορά του.

7.3.7 Καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα ή στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Ανάλογα με την φύση του αδικήματος και τα στοιχεία της υπόθεσης, από την έκδοση της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης και έως ότου αυτή καταστεί αμετάκλητη, μπορεί να αναστέλλεται η άσκηση όλων ή ορισμένων δικαιωμάτων του μέλους, με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.

7.4 Με τη λύση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού.

8. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την απώλεια όλων των δικαιωμάτων και αξιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για την προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους, καθώς και για την αναστολή της, για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί.

9. Όταν για οποιοδήποτε λόγο μέλος ή μέλη Σ.Ε. ή Ν.Ε. παραβιάζουν την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου και η αντίστοιχη Επιτροπή Δεοντολογίας δεν επιλαμβάνεται του θέματος, τότε, μετά από αναφορά προς την Εκτελεστική Γραμματεία, που συνυπογράφεται τουλάχιστον από το 1/10 των φυσικών μελών της Συλλογικής ή Νομαρχιακής Επιτροπής στην οποία ανήκουν οι καταγγελλόμενοι, το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Κίνησης, η οποία αποφασίζει κατά το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος της οικείας Συλλογικής ή Νομαρχιακής Επιτροπής καλείται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για παροχή εξηγήσεων και ενημέρωσης των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Βασικές Οργανωτικές Αρχές

1. Η Οργάνωση της Κίνησης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

1.1 Στην αξιοκρατική και δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία της, όπως ορίζει ο παρών Κανονισμός.

1.2 Στην αρχή της κοινωνικής ευθύνης, η οποία είναι προσανατολισμένη προς τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής κοινότητας και λειτουργεί σ’ ένα πλαίσιο αμφίδρομης επικοινωνίας με το ευρύτερο εκπαιδευτικό, συνδικαλιστικό και κοινωνικό περιβάλλον.

1.3 Στην αρχή της αποκέντρωσης, στην οποία βασίζεται το σύστημα λειτουργίας και λήψης των αποφάσεων. Η Εκτελεστική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή ασκούν εποπτεία και ενιαία καθοδήγηση σε όλο το φάσμα των Παραταξιακών Οργάνων.

1.4 Στην αρχή της ατομικής ευθύνης, που διέπει την δραστηριότητα των μελών και των Οργάνων της Κίνησης.

1.5 Στη διαδραστικότητα και στην αμφίδρομη επικοινωνία των Οργάνων και Οργανώσεων όλων των βαθμίδων και των μελών και φίλων του Κίνησης.

1.6 Στην χρήση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την διάχυση της ιδεολογίας και του συνδικαλιστικού λόγου της Κίνησης.

2. Τα συλλογικά Όργανα συγκροτούνται από τα μέλη της Κίνησης, αναπτύσσονται από την βάση προς την κορυφή και λειτουργούν αμφίδρομα. Κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, στο σώμα από το οποίο προέκυψε, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους σχετικούς Κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της Κίνησης.

3. Η λειτουργία των συλλογικών Οργάνων της Κίνησης βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος. Οι αποφάσεις των συλλογικών Οργάνων είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη τους, οι δε αποφάσεις των υπερκειμένων Οργάνων υπερισχύουν των αποφάσεων των υποκειμένων. Τα υπερκείμενα Όργανα μπορούν να αναθέτουν, κατ’ εξουσιοδότηση, την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων τους σε υποκείμενα Όργανα.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Οργανωτική Διάρθρωση- Συλλογικά Όργανα – Όργανα Διοίκησης

1. Από οργανωτική άποψη, η Κίνηση αναπτύσσει τη λειτουργία και δράση της σε κεντρικό (Κεντρική Οργάνωση) και σε περιφερειακό επίπεδο (Πανελλαδική Οργάνωση).

2. Τα όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης είναι:

2.1 Το Εθνικό Συνέδριο του Κίνησης.

2.2 Ο Πρόεδρος της Κίνησης – Η Κεντρική Επιτροπή

2.3 Η Εκτελεστική Γραμματεία.

2.4 Η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας

3. Η Πανελλαδική Οργάνωση μπορεί να διαρθρώνεται σε επίπεδο Συλλόγου Εκπαιδευτικών, Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομού) και Περιφέρειας. Για την εκάστοτε διάρθρωσή της λαμβάνονται υπόψη οι οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της Κίνησης καθώς και η διοικητική δομή της εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς ωστόσο να συμπίπτει, κατ’ ανάγκη, προς αυτήν.

4. Τα όργανα της Πανελλαδικής Οργάνωσης είναι:

4.1. Η Συλλογική Επιτροπή

4.2 Η Νομαρχιακή Επιτροπή

4.3. Η Συντονιστική Επιτροπή Περιφέρειας

5. Οι Οργανώσεις της Κίνησης έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας. Κάθε θέμα που αφορά τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό.

6. Η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει για την εκάστοτε οργανωτική διάρθρωση, αρμοδιότητες και λειτουργία των Οργανώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού και εισάγει τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Κανονισμού προς έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εθνικό Συνέδριο: Συγκρότηση – Σύγκληση - Αρμοδιότητες

1. Το Εθνικό Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Όργανο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Τα μέλη του καλούνται ως σύνεδροι εξ αιτίας της ιδιότητας ή του αξιώματός τους (ex officio) πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα ή το αξίωμά τους την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του. Τα μέλη που καλούνται ως σύνεδροι με περισσότερες από μια ιδιότητες μετέχουν στο Εθνικό Συνέδριο με μία από αυτές.

2. Το Εθνικό Συνέδριο συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., την απερχόμενη Εκτελεστική Γραμματεία, τους τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους της Κίνησης σε όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της Κίνησης για την Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε., τους Προέδρους (ή Αντιπροέδρους ή Γενικούς Γραμματείς) των Συλλόγων Εκπαιδευτικών που είναι μέλη της Δ.Α.Κ.Ε., τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Δ.Ο.Ε., τους Προέδρους (ή Γενικούς Γραμματείς ή  Αντιπροέδρους των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), τα μέλη του Συμβουλίου Αντιπροσώπων της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. και από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Συλλογικής και Νομαρχιακής Επιτροπής.

3. Κάθε σύνεδρος ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του, συμμετέχει ισότιμα στις εργασίες του Συνεδρίου με δικαίωμα λόγου και ψήφου.

4. Η οικονομική τακτοποίηση εκάστου συνέδρου γίνεται πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

5. Το Εθνικό Συνέδριο συνέρχεται τακτικά (Τακτικό Εθνικό Συνέδριο) κάθε δύο χρόνια (εκτός από την πρώτη φορά εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που η διάρκεια των οργάνων που εξελέγησαν είναι τριετής), με εισήγηση του Προέδρου της Κίνησης και απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας στην ενδιάμεση χρονιά μεταξύ δύο Εκλογικών Γενικών Συνελεύσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για ανάδειξη μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τόπος και ο ακριβής χρόνος σύγκλησής του, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Η Σύγκληση του Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου μπορεί να αναβληθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που έχει ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της.

6. Το Εθνικό Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα (Έκτακτο Εθνικό Συνέδριο) όταν συντρέχει ειδικός λόγος, με εισήγηση του Προέδρου της Κίνησης και απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, την οποία γνωστοποιεί στην Κεντρική Επιτροπή, ή με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και συνεδριάζει νόμιμα με την σύνθεση του αμέσως προηγούμενου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου.

7. Το Εθνικό Συνέδριο συγκαλείται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της συνόδου του.

8. Το Εθνικό Συνέδριο της Κίνησης, όταν συγκαλείται ως τακτικό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

8.1. Καθορίζει τις ιδεολογικές αρχές της Κίνησης.

8.2. Χαράσσει την γενική πολιτική γραμμή.

8.3. Εγκρίνει το πλαίσιο του προγράμματος.

8.4. Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό της Κίνησης, με την επιφύλαξη της διάταξης της περ. 2.7. της § 2 του άρθρου 14 του παρόντος (αρμοδιότητες Εκτελεστικής Γραμματείας βλ. άρθρο 5 §6).

8.5. Εκλέγει τα αιρετά μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας.

8.6. Εγκρίνει την λογοδοσία της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα της Κίνησης.

8.7. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

9. Οι Σύνεδροι αναγνωρίζονται ατομικά από την Επιτροπή νομιμοποίησης του Συνεδρίου με την προσκόμιση βεβαίωσης-δήλωσης της Νομαρχιακής ή Συλλογικής Επιτροπής στην οποία ανήκουν, υπογραφόμενη νομίμως και στην οποία εμφαίνονται τα ατομικά στοιχεία του συνέδρου και η ιδιότητα με την οποία συμμετέχει. Η επιτροπή νομιμοποίησης αποτελούμενη από τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τους Γραμματείς Οργανωτικού και τον Ταμία της απερχόμενης Εκτελεστικής Γραμματείας συντάσσει εκλογική κατάσταση με το σύνολο των νομιμοποιημένων συνέδρων, κατά κατηγορία, η οποία συνυπογράφεται και προσκομίζεται στην Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Κάθε σύνεδρος συμμετέχει στις εργασίες και ψηφίζει με την ειδική κάρτα συνέδρου, που του χορηγείται από την Επιτροπή νομιμοποίησης.

10. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία με την νομιμοποίηση των 2/5 του συνόλου των συνέδρων. Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά, οι δε αποφάσεις του συνεδρίου δεσμεύουν την Εκτελεστική Γραμματεία, μέχρι την πρώτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου και  τίθενται προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Πρόεδρος - Κεντρική Επιτροπή

1. Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο Όργανο της Κίνησης, της οποίας εκφράζει τις ιδεολογικές, πολιτικές, συνδικαλιστικές και προγραμματικές αρχές και κατευθύνσεις.

2. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

2.1 Ηγείται του ιδεολογικού αγώνα και της συνδικαλιστικής δράσης της Κίνησης.

2.2 Εκπροσωπεί την Κίνηση σε όλες τις δραστηριότητες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

2.3 Διατυπώνει τις θέσεις τις Κίνησης σε κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στη συνδικαλιστική ζωή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.4 Προΐσταται της Οργάνωσης της Κίνησης, της οποίας συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία.

2.5 Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Γραμματείας και κάθε άλλου Οργάνου της Κίνησης στο οποίο παρίσταται.

2.6 Συγκαλεί το τακτικό και έκτακτο Εθνικό Συνέδριο της Κίνησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.

2.7 Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εθνικού Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας.

2.8 Μπορεί να αναθέτει την προσωρινή αναπλήρωσή του όταν κωλύεται σε έναν αντιπρόεδρο.

2.9 Ορίζει τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας που θα τον επικουρούν στα καθήκοντά του.

2.10 Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση σε μέλη της Κίνησης για δικαστική ή εξώδική εκπροσώπησή του.

3. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται με κάλπη και ψηφοδέλτια. Η ψηφοφορία διεξάγεται μετά τη λήξη του Εθνικού Συνεδρίου και σε αυτή μετέχουν οι νομιμοποιημένοι Σύνεδροι.

4. Για την εκλογή απαιτείται η πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των Συνέδρων. 

5. Ο Πρόεδρος της Κίνησης μπορεί να αμφισβητηθεί από την Κεντρική Επιτροπή της Κίνησης. Η διαδικασία αμφισβήτησης του Προέδρου από την Κεντρική Επιτροπή ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής πρότασης από την απόλυτη πλειοψηφία του ενός δευτέρου συν ένα (1/2 +1) του συνόλου των μελών της. Η πρόταση γίνεται δεκτή εφ’ όσον υπερψηφισθεί από την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της. Εάν υπερψηφισθεί η πρόταση, συγκαλείται έκτακτο εθνικό συνέδριο με πρώτο θέμα την εκλογή νέου προέδρου.

6. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο της Κίνησης μεταξύ δύο Συνεδρίων και συγκροτείται από μέλη που εκλέγονται από το τακτικό Εθνικό Συνέδριο και από μέλη που συμμετέχουν σ’ αυτήν εξ αιτίας της ιδιότητας ή του αξιώματός τους (ex officio). Η θητεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Εθνικό Συνέδριο της Κίνησης. Όσα μέλη της δικαιούνται να συμμετέχουν σ’ αυτήν με περισσότερες από μια ιδιότητες καλούνται με μια από αυτές και δεν αναπληρώνονται στις υπόλοιπες, πρέπει δε να διατηρούν την ιδιότητα ή το αξίωμά τους κατά την εκάστοτε ημερομηνία συνεδρίασής της.

7. Η Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται:

7.1 Από τον Πρόεδρο της Κίνησης.

7.2 Δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέγονται από το Εθνικό Συνέδριο. Τυχόν κενούμενες θέσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες του οικείου πίνακα, κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

7.3 Τα αιρετά μέλη της Κίνησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου του Κλάδου (Δ.Ο.Ε.).

7.4 Τα αιρετά μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην Ελεγκτική Επιτροπή και στο Γενικό Συμβούλιο του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ).

7.5 Τους τακτικούς αιρετούς στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κλάδου.

7.6 Τους πρώην εν υπηρεσία προέδρους της Κ.Ε. ΔΑΚΕ/Π.Ε.

7.7 Τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

7.8 Τους πρωτεύσαντες σε αριθμό σταυρών σε εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων που δεν εξέλεξε η Κίνηση αιρετό.

7.9 Τους Προέδρους (ή Αντιπροέδρους ή Γενικούς Γραμματείς) των Συλλόγων Εκπαιδευτικών που ανήκουν στην Κίνηση.

7.10. Τους Προέδρους των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που είναι μέλη της Κίνησης.


Η Κεντρική Επιτροπή καλείται σε συνεδρίαση τακτικά μία (1) φορά το χρόνο,  έκτακτα με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας ή του 1/3 των μελών της και πριν από τις Ολομέλειες Αντιπροσώπων (πριν από τις Γενικές Συνελεύσεις του Κλάδου), Αιρετών και Προέδρων Συλλόγων (πριν τις συγκλήσεις τους από τη Δ.Ο.Ε.). Βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των 2/5 του συνόλου των μελών της.

Επιλαμβάνεται θεμάτων που δεν έχουν συζητηθεί στο Εθνικό Συνέδριο ή που προκύπτουν ως νέα στο διάστημα μεταξύ των Εθνικών Συνεδρίων. Εξειδικεύει, επίσης, θέματα που έχουν ήδη αποφασιστεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Εκτελεστική Γραμματεία – Συγκρότηση και Αρμοδιότητες

1. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτείται από:

1.1 Τον Πρόεδρο της Κίνησης

1.2. Τα αιρετά μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε.

1.3. Τον Αιρετό του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

1.4. Τα αιρετά μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ).

1.5. Τους πρώην εν υπηρεσία προέδρους της ΔΑΚΕ/Π.Ε.

1.6. Τα δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη που εκλέχθηκαν από το Εθνικό Συνέδριο στην Κεντρική Επιτροπή.

1.7. Έναν (1) αιρετό ΑΠΥΣΠΕ, δύο (2) αιρετούς ΠΥΣΠΕ και δύο (2) Προέδρους Συλλόγων Εκπαιδευτικών που επιλέγονται με κλήρωση με ετήσια θητεία.

2. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Κίνησης και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, έκτακτα δε, κατά την κρίση του Προέδρου, όταν το επιβάλλουν ειδικές περιστάσεις. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλείται επίσης όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών της.

3. Ο Πρόεδρος της Κίνησης μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της και άλλα στελέχη της Κίνησης, κατά την κρίση του, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα.

4. Ο Πρόεδρος της Κίνησης μπορεί να αναθέτει στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας την εποπτεία τομέων δράσης.

5. Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι το ανώτερο καθοδηγητικό και εκτελεστικό Όργανο της Κίνησης μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Η Εκτελεστική Γραμματεία και ιδιαίτερα το Προεδρείο της είναι διαρκές Όργανο, που υλοποιεί τις αποφάσεις της Κίνησης και είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

6. Στο Προεδρείο της Εκτελεστικής Γραμματείας μετέχουν ο Πρόεδρος της Κίνησης, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, οι Γραμματείς Οργανωτικού, τα μέλη της Κίνησης στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και στην Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και ο αιρετός εκπρόσωπος της Κίνησης στο ΚΥΣΠΕ.

7. Η Εκτελεστική Γραμματεία και ιδιαίτερα το Προεδρείο της έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

7.1. Οφείλει να παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εφαρμογής των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, να καθορίζει την οργανωτική διάρθρωση της Κίνησης, στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

7.2. Προπαρασκευάζει και εποπτεύει τις εργασίες του Εθνικού Συνεδρίου, σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή.

7.3. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών του Εθνικού Συνεδρίου και τις γενικές εισηγήσεις που υποβάλλονται σ’ αυτό.

7.4. Ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις των Κανονισμών της Κίνησης.

7.5. Καταστρώνει το πρόγραμμα δράσης για επιτυχία των σκοπών της Κίνησης και παίρνει έγκαιρα θέση πάνω στα κλαδικά θέματα.

7.6 Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με Συλλογικές και Νομαρχιακές Επιτροπές, ενημερώνει και ενημερώνεται για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και την πορεία της Κίνησης.

7.7. Αποφασίζει και ρυθμίζει το θέμα λειτουργίας των Συλλογικών και Νομαρχιακών Επιτροπών. Μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της και με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 να προβαίνει στην αντικατάσταση της διοίκησης οποιασδήποτε Παραταξιακής Οργάνωσης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατάφωρη δυσλειτουργία της και να διορίζει ταυτόχρονα άλλη, με την υποχρέωση να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη νέας αιρετής διοίκησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν θα ξεπερνά τον ένα (1) μήνα ή/και να προβαίνει στην αντικατάσταση ορισμένων από τα μέλη της διοίκησης οποιασδήποτε Παραταξιακής, όταν με πράξεις ή παραλείψεις τους παραβλάπτουν έκδηλα την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.

7.8 Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη για τη συντήρηση, λειτουργία και ανάπτυξη της Δ.Α.Κ.Ε/Π.Ε., μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, συντάσσει μετά από εισήγηση του Προέδρου το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, που θα τεθούν ενώπιον του Εθνικού Συνεδρίου, εγκρίνει την πρόσληψη ή την απόλυση, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, του προσωπικού της Δ.Α.Κ.Ε/Π.Ε. και καθορίζει το ύψος των αποδοχών του. Μπορεί επίσης να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε μέλη της, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες, κάθε φορά, ανάγκες.

8. Η σύγκληση για συγκρότηση της Εκτελεστικής Γραμματείας σε σώμα γίνεται από τον Πρόεδρο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή της. Σε περίπτωση που αυτός για οποιοδήποτε λόγο δεν το πράξει, η σύγκληση μπορεί να γίνει από το πρώτο σε ψήφους αιρετό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

9. Βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα το ½ συν 1 μέλη. Σε περίπτωση απουσίας σε τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας αντικαθίσταται από αναπληρωματικό, αν πρόκειται για αιρετό μέλος, ή στερείται του δικαίωμα της ψήφου, για χρονικό διάστημα που ορίζει η Εκτελεστική Γραμματεία, αν πρόκειται για ex officcio μέλος.

10. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση κοινοποιείται μαζί με την Ημερήσια Διάταξη, τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας συνοδευόμενη, εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα (έντυπα ή και ηλεκτρονικά), από όλο το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.

11. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία του ½ συν 1 των παρόντων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό.

12. Η Εκτελεστική Γραμματεία ορίζει επίσης τους υποψήφιους της Κίνησης για τα Κεντρικά, Ανώτερα Περιφερειακά και Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια του Κλάδου που κατέρχονται με ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Επίσης ελέγχει τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ως προς τον επαρκή αριθμό υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Αξιώματα Εκτελεστικής Γραμματείας

Τα αξιώματα κατανέμονται έπειτα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της νέας Κ.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση της μετά  την εκλογή της από το Εθνικό Συνέδριο με σχετική πλειοψηφία.

Αντιπρόεδροι

1. Οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και είναι άμεσοι συνεργάτες του Προέδρου επί όλων των θεμάτων της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

2. Αναπληρώνουν κατά σειρά τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του τελευταίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, τότε τα πλήρη καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο ορισμένος για τούτο Αντιπρόεδρος, μέχρι το πρώτο τακτικό συνέδριο, οπότε εκλέγεται νέος Πρόεδρος η θητεία του οποίου λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

3. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος ειδικότερα έχει την ευθύνη των οργανωτικών θεμάτων της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. συνεπικουρούμενος προς τούτο από τους Γραμματείς Οργανωτικού.

4. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος ειδικότερα, έχει την ευθύνη επί των εκδηλώσεων της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. (Ημερίδες, Περιφερειακές συνδιασκέψεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημόσιες σχέσεις κλπ.) συνεπικουρούμενος προς αυτά από τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, που τους έχουν ανατεθεί οι παραπάνω αρμοδιότητες.

5. Ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τους  Γραμματείς Οργανωτικού:

5.1 Σχεδιάζουν και εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τη στρατηγική και την τακτική της παράταξης.

5.2 Έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση των θέσεων της παράταξης και τη διαρκή προσαρμογή τους στις πολιτικές, οικονομικές, συνδικαλιστικές και κοινωνικές συνθήκες.

5.3 Επιμελούνται των εκδόσεων συνδικαλιστικού λόγου της παράταξης, συνεπικουρούμενοι από το Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

5.4 Έχουν την ευθύνη για την επιμόρφωση των στελεχών.

6. Ύστερα από  εισήγηση του Προέδρου και µε απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι  δυνατόν  να τους  ανατεθεί μέρος από τα καθήκοντα του Προέδρου. Συνεργάζονται µε τους Γραμματείς Οργανωτικού για την απρόσκοπτη λειτουργία στο έργο τους και τις συντρέχουν όπου οι οργανωτικές ανάγκες το επιβάλλουν. 

 
Γενικός Γραμματέας

1. Ο Γενικός Γραμματέας εκλέγεται εκ των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας. Συντονίζει το έργο όλων των Γραμματέων, επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και αναφέρεται στον Πρόεδρο ως προς την εκτέλεση των ως άνω αρμοδιοτήτων του. Με εισήγηση του Προέδρου και απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας μπορεί, εφ’ όσον είναι αναγκαίο, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι παρακάτω αρμοδιότητες του:

1.1 Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο διεξάγει την αλληλογραφία.

1.2 Τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

1.3 Τηρεί και ενημερώνει το αρχείο, συγκεντρώνοντας όλα τα εκλογικά αποτελέσματα.

1.4. Είναι  υπεύθυνος για την ιστοσελίδα και την ενημέρωση των Συλλογικών και Νομαρχιακών Επιτροπών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

1.5 Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της παρουσίας των µελών στις συνεδριάσεις των οργάνων. 

1.6 Συνεργάζεται µε τους Γραμματείς οργανωτικού για την τήρηση και ενημέρωση των μητρώων των µελών. 

1.7 Υπογράφει  τα  διάφορα  έγγραφα  της  Κινήσεως. 

 

Γραμματείς Οργανωτικού Λεκανοπεδίου και Οργανωτικού Περιφέρειας

1. Φροντίζουν για την αρτιότερη οργάνωση και εκλογική παρουσία της Κίνησης στο αντίστοιχο γεωγραφικό επίπεδο.

2. Συνεργάζονται µε τον Γενικό Γραμματέα για την τήρηση και ενημέρωση των αντίστοιχων μητρώων των µελών.

3. Είναι υπεύθυνοι για την κινητοποίηση και την έγκαιρη ειδοποίηση των αντιστοίχων µελών της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. για κάθε εκδήλωση της.

4. Φροντίζουν για  την  εξεύρεση  χώρων  για  Συνέδρια, Συσκέψεις και Συνδιασκέψεις  κλπ.,  σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Ειδικός Γραμματέας

1. Συνδράμει στο έργο του Γενικού Γραμματέα της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας μπορεί να του ανατεθούν καθήκοντα αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ε.

 

Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

1. Είναι υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και φροντίζει για την προβολή των θέσεων και των δράσεων της παράταξης στα Μ.Μ.Ε. συνεργαζόμενος γι’ αυτό με τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τους Γραμματείς Οργανωτικού πάντα υπό την έγκριση του Προέδρου.

2. Τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία που έχουν σχέση µε τις αρμοδιότητές του.

 
Ταμίας

1. Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων και τα αντίστοιχα με τις εγγραφές σ’ αυτό παραστατικά.

2. Εισπράττει τα έσοδα της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

3. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για όλα τα έξοδα και τα υπογράφει μαζί µε τον Πρόεδρο. 

4. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση τον προϋπολογισμό και συντάσσει και κάνει τον απολογισμό κάθε οικονομικού έτους.

5. Εισηγείται στην Εκτελεστική Γραμματεία την έγκριση των γενομένων δαπανών.

6. Τηρεί κοινό λογαριασμό μετά του Προέδρου για τα έσοδα της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

7. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα (1) από τα µέλη που ορίζεται από την Εκτελεστική Γραμματεία. Όταν απουσιάζει συνεχώς για πάνω από δύο (2) μήνες αντικαθίσταται µε νέα εκλογή από την Εκτελεστική Γραμματεία.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Εκλογή Αιρετών Μελών Κεντρικής Επιτροπής – Εκτελεστικής Γραμματείας

1. Τα αιρετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. εκλέγονται ανά διετία, με μυστική ψηφοφορία από το Εθνικό Συνέδριο με το σύστημα της σχετικής πλειοψηφίας. Προς τούτο, τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον, (ή όπως αποφασίσει η Εκτελεστική Γραμματεία) προ των εκλογών υποβάλλονται οι υποψηφιότητες στην Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία αφού διαπιστώσει ότι ο υποψήφιος ανήκει στη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. και είναι ενεργό συνδικαλιστικό στέλεχος (για παράδειγμα διατελεί ή έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής Συλλόγου Εκπαιδευτικών, αντιπρόσωπος Γενικής Συνέλευσης Δ.Ο.Ε., αιρετό μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου, Γενικός Σύμβουλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κ.α.), προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων δύο (2) ημέρες τουλάχιστον προ των αρχαιρεσιών και ακολούθως στην εκτύπωση του ψηφοδελτίου, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη συμπεριλαμβάνει τους υποψηφίους προέδρους και η δεύτερη τα υποψήφια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής/Εκτελεστικής Γραμματείας.

2. Προ της ψηφοφορίας εκλέγεται πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία διευθύνει την ψηφοφορία σε δύο κάλπες και φροντίζει να εφαρμόζεται η τάξη και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς τους. Συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο σε τριπλούν και το παραδίδει στον νέο Πρόεδρο.

3. Η υποψηφιότητα μέλους για τη θέση του Πρόεδρου, δεν αποκλείει την υποψηφιότητα αυτού για τη θέση μέλους της Κεντρικής Επιτροπής – Εκτελεστικής Γραμματείας της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

4. Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Δ.Ο.Ε. μπορεί να υποβληθεί από μέλος της Κίνησης που καλύπτει τις προϋποθέσεις του ενεργού συνδικαλιστικού στελέχους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Η επιλογή των μελών της Κίνησης στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Δ.Ο.Ε. γίνεται, σύμφωνα πάντα με: (1) όσα ορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό – καταστατικό του Ινστιτούτου (π.χ. εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων), (2) τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ και (3) τη δέσμευση για πλήρη συμμετοχή και καθημερινή φυσική παρουσία στο Ινστιτούτο, από την ολομέλεια των αντιπροσώπων της Κίνησης στη Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ και για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) θητειών.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Συντονιστική Επιτροπή Περιφέρειας

1. Συγκροτούνται Συντονιστικές Επιτροπές Περιφέρειας στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων στα οποία συμμετέχουν οι:

• Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών.

• Πρόεδροι Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. που είναι μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

• Αιρετοί του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

• Αιρετοί των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε.

2. Επιλαμβάνεται θεμάτων περιφερειακού ενδιαφέροντος και εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή και την Εκτελεστική θέματα που απασχολούν την εκπαίδευση και τους λειτουργούς της.

3. Συνεδριάζει όταν το ζητήσει έστω και μία Ν.Ε.

4. Για την πιο εύρυθμη λειτουργία της Συντονιστικής δύναται να εκλέγεται τριμελής γραμματεία (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας).

ΑΡΘΡΟ 12ο: Νομαρχιακή Επιτροπή

1. Στην έδρα κάθε Νομού λειτουργεί Νομαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.) της Κίνησης, διοικούμενη από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται:

α. Από ένα (1) τουλάχιστον μέλος από κάθε Συλλογική Επιτροπή του Νομού.

β. Από τους Προέδρους των Συλλόγων Εκπαιδευτικών του Νομού, όταν αυτοί είναι μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

γ. Από τους τακτικούς αιρετούς της Κίνησης, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Νομού ή/και της Περιφέρειας και τους αιρετούς εκπροσώπους στο συντονιστικό όργανο της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα του Νομού.

Η σύνθεση της Ν.Ε. σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επταμελής.

2. Η Ν.Ε. έχει την ευθύνη της οργανώσεως της Κίνησης σε νομαρχιακό επίπεδο. Ευθύνεται ειδικότερα για την συγκρότηση ψηφοδελτίων και την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων των διδασκαλικών συλλόγων του νομού, των αντιπροσώπων στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου και των αιρετών εκπροσώπων στα περιφερειακά συμβούλια, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τα Δ.Σ. των συλλογικών επιτροπών του επόμενου άρθρου.

3. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., συνεργάζεται αρμονικά μαζί της ενημερώνει και ενημερώνεται πάνω στα προβλήματα του κλάδου και την πορεία της Κίνησης.

4. Δύναται να εκδίδει έντυπα συνδικαλιστικού περιεχομένου και να προβαίνει σε ανακοινώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος δια του τύπου, αφού πρώτα συνεννοηθεί με την Εκτελεστική Γραμματεία της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στην οποία κοινοποιεί το περιεχόμενό τους.

5. Τηρεί μητρώο των μελών της κίνησης στο διαμέρισμα και δύναται να διατηρεί στην έδρα του Νομού δικό της γραφείο.

6. Το Δ.Σ. της Νομαρχιακής Επιτροπής και ο αντιπρόσωπος για το Εθνικό Συνέδριο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. εκλέγονται ανά διετία με μυστική ψηφοφορία μέχρι τέλους Οκτωβρίου, αν τούτο είναι δυνατό, εκείνου του έτους, που ακολουθεί Εθνικό Συνέδριο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. με αρχαιρεσίες. Προς τούτο καλούνται από το απερχόμενο Δ.Σ. της Ν.Ε. σε γενική συνέλευση όλα τα μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο νομό όταν σ’ αυτόν υπάρχει μόνο ένας διδασκαλικός σύλλογος και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί εκλογής της Κ.Ε. της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. πλην αυτών που αφορούν στον Πρόεδρο.

7. Στις Ν.Ε. που λειτουργούν περισσότεροι του ενός (1) διδασκαλικοί σύλλογοι, υπάγονται οι συλλογικές επιτροπές του επόμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή τη Γ.Σ. της Ν.Ε. αποτελούν: α) Τα μέλη των Δ.Σ. των Σ.Ε. του νομού, β) Τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. της Ν.Ε., γ) Τα αιρετά μέλη στα Δ.Σ. των συλλόγων εκπαιδευτικών του νομού, δ) οι αιρετοί στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ε) Οι αιρετοί εκπρόσωποι της Κίνησης στο συντονιστικό όργανο της Δ.Α.Κ.Ε. Δ/Τ του Νομού, στ) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζ) Τα εκλεγμένα μέλη στα Δ.Σ. των νομαρχιακών τμημάτων της ΑΔΕΔΥ.

8. Κάθε Ν.Ε. μετά τη Γενική Συνέλευσή της στέλνει απαραιτήτως εντός 15 ημερών, στην Εκτελεστική Γραμματεία της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. έγγραφο που περιέχει τη σύνθεση του Δ.Σ. της Ν.Ε., τα στοιχεία του αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων για το πανελλήνιο Συνέδριο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε, καθώς  και τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών της Κίνησης στο νομό.

9. Σε κάθε Δ.Σ. Νομαρχιακής Επιτροπής εκλέγονται τουλάχιστον Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας. Το Δ.Σ. της Ν.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα  δε όταν του κρίνει σκόπιμο το Προεδρείο ή το 1/5 των μελών του.

10. Η ολομέλεια της Ν.Ε. συγκαλείται από το Προεδρείο της Ν.Ε. τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όταν τούτο ζητηθεί από το 1/5 του συνόλου των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Συλλογική Επιτροπή

1. Στην έδρα κάθε συλλόγου εκπαιδευτικών συγκροτείται και λειτουργεί μία Συλλογική Επιτροπή.

2. Είναι το κύτταρο της Κίνησης και από τη σωστή και μεθοδική της οργάνωση εξαρτάται η επιτυχία της Κίνησης. Το έργο της Σ.Ε. είναι να απλώσει τις θέσεις και τους σκοπούς της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. σε όλα τα σχολεία της περιφέρειας. Πρέπει να επιδιώξει και να κατορθώσει σε κάθε σχολείο να ακούγεται η φωνή της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Τα μέλη της Σ.Ε. πρέπει να έχουν προβολή στην Περιφέρεια, να τους εκτιμούν οι συνάδελφοι και να διακρίνονται τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα. Τηρεί μητρώο των μελών της με όλα τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, βαθμός, έτη υπηρεσίας, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.) αντίγραφο του οποίου και υποβάλλει προς τη Ν.Ε. στις αρχές κάθε συνδικαλιστικής χρονιάς και το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε συνδικαλιστικού έτους αφού προηγουμένως το επικαιροποιήσει.

3. Η Σ.Ε. συνεργάζεται στενά με τη Ν.Ε. από την οποία παίρνει τις κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορείται για κάθε τι που αφορά συγχρόνως ενημερώνει τη Ν.Ε.

4. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη συνέλευση των μελών της. Το Δ.Σ. της Σ.Ε. είναι μέχρι επταμελές αν τα μέλη δεν υπερβαίνουν τους 40 και μέχρι ενδεκαμελές σε κάθε άλλη περίπτωση. Στο Δ.Σ. συμμετέχουν ex officio τα εκλεγμένα μέλη στα τοπικά Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών καθώς και οι Αιρετοί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. της Σ.Ε. είναι και οι αντιπρόσωποί της στη Γ.Σ. της Ν.Ε. Οι αρχαιρεσίες για το Δ.Σ. κάθε Σ.Ε. γίνονται ανά διετία το μήνα Σεπτέμβριο, αν τούτο είναι δυνατό, του έτους που γίνονται και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. της Ν.Ε. Το Δ.Σ. κάθε Σ.Ε. υποχρεούται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου από της εκλογής του ν’ αποστείλει στο Δ.Σ. της Ν.Ε. έγγραφο με τη σύνθεσή του και τον συνολικό αριθμό των μελών της Σ.Ε. με παράλληλη κοινοποίηση  στην Εκτελεστική Γραμματεία της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

5. Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Συλλογικής  Επιτροπής και τη λειτουργία της, ισχύουν οι παράγραφοι 9 και 10 του προηγούμενου άρθρου που αναφέρεται στη Νομαρχιακή Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Επιτροπές Δεοντολογίας

1. H ελεύθερη έκφραση γνώμης τόσο στο Εθνικό Συνέδριο, στην Κεντρική Επιτροπή, στην Εκτελεστική Γραμματεία και στα λοιπά συλλογικά όργανα της Κίνησης αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε μέλους της Κίνησης. Το μέλος τηρεί και στηρίζει τις αποφάσεις των οργάνων της Κίνησης και έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς αυτές σχετικά με την αντιμετώπιση των γενικότερων θεμάτων συνδικαλιστικής πολιτικής και ιδεολογίας καθώς και της τακτικής που πρέπει να ακολουθείται στα συνδικαλιστικά όργανα των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για κάθε σημαντική διαφοροποίηση το μέλος οφείλει να συνεννοείται προηγουμένως με τα αρμόδια όργανα.

2. H ανελλιπής παρουσία των μελών της Κίνησης στις συνεδριάσεις Συνδικαλιστικών Οργάνων των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και η συνεχής επαφή και η τακτική επικοινωνία με την συναδέλφους στα σχολεία αποτελούν βασική τους υποχρέωση.

3. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν η μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και επιπλέον:

α. H εκδήλωση αντίθεσης προς τις βασικές ιδεολογικές αρχές και τις συνδικαλιστικές θέσεις της Κίνησης.

β. H αντισυνδικαλιστική ή αντιπαραταξιακή ή αντισυναδελφική συμπεριφορά που προκαλεί σοβαρή ζημιά στην Κίνηση ή σε άλλο μέλος της Κίνησης.

γ. H αδικαιολόγητη απουσία του μέλους από τις συνεδριάσεις και τις ψηφοφορίες του Συνδικαλιστικού οργάνου των Εκπαιδευτικών που έχει εκλεγεί ή οριστεί.

δ. H μη συμμετοχή ή πλημμελής συμμετοχή στις δραστηριότητες της Κίνησης.

4. Οι πειθαρχικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν σε βάρος μέλους της Κίνησης είναι:

α. H έγγραφη σύσταση.

β. H επίπληξη που ανακοινώνεται εγγράφως με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα προς όλα τα στελέχη της Κίνησης.

γ. H αντικατάσταση του τιμωρημένου από επιτροπές και όργανα της Κίνησης λόγω πειθαρχικής ποινής.

δ. O αποκλεισμός του για ορισμένο χρόνο από τις εκλογικές διαδικασίες.

ε. Η προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους ή η οριστική διαγραφή του.

5. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας είναι αρμόδιες για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

6. Η επταμελής Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα της Κίνησης και πέντε (5) μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας μαζί με δύο (2) αναπληρωματικούς που επιλέγονται με κλήρωση κάθε έτος και εκδικάζει:

6.1. Σε πρώτο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Κεντρικής καθώς και των μελών των διοικήσεων των συλλογικών Παραταξιακών Οργανώσεων και Οργάνων.

6.2. Σε δεύτερο βαθμό, τις προσφυγές κατά των αποφάσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών Δεοντολογίας.

7. Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση το δηλώνουν εγκαίρως στον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας. H κλήρωση διενεργείται από την Εκτελεστική Γραμματεία. H Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει παρόντων όλων των μελών της. Ο Πρόεδρος της Κίνησης είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας.

8. Σε περίπτωση που εισάγεται προς κρίση πειθαρχικό παράπτωμα μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας ή όταν μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας δηλώνει κώλυμα συμμετοχής του ή απουσιάζει, τούτο αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του.

9. H Επιτροπή Δεοντολογίας αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και δεν δεσμεύεται από διαδικαστικούς κανόνες. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας καλείται πάντοτε ο εγκαλούμενος, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή του αλλά αποχωρεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης της Επιτροπής πριν την ανακοίνωση της ετυμηγορίας

10. H Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται υποθέσεων, είτε μετά από παραγγελία του Προέδρου του Κίνησης είτε αυτεπαγγέλτως μετά από εισήγηση των οργάνων της Κίνησης.

11. H Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας, πλην της πειθαρχικής εξουσίας, ασκεί και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες, αναφορές και κάθε είδους παράπονα ως και παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά μελών της Κίνησης. Επίσης επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υποθέσεων που κατά την κρίση της συνιστούν παράβαση της δεοντολογίας.

β. Επιλύει διαφορές και προβαίνει σε συστάσεις προκειμένου να διασφαλίσει τον σεβασμό των κανόνων δεοντολογίας.

12. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές Δεοντολογίας συνιστώνται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής και ορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και εκδικάζουν, σε πρώτο βαθμό, πειθαρχικά αδικήματα των μελών των Παραταξιακών Οργανώσεων που υπάγονται σ’ αυτές.

13. Το τιμωρούμενο μέλος δύναται να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στην Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας και σε τελευταίο βαθμό στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση ή Εθνικό Συνέδριο της Κίνησης, χωρίς αναστολή μέχρι τότε της ποινής που του έχει επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ολομέλεια Αντιπροσώπων – Αιρετών – Προέδρων Συλλόγων Εκπαιδευτικών

Η Ολομέλεια των Αντιπροσώπων συνέρχεται την προηγούμενη της ημέρας έναρξης των Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και αποτελείται από το σύνολο των Αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε. που έχουν εκλεγεί με τα ψηφοδέλτια της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Σ’ αυτήν συζητούνται θέματα που εισάγει η Εκτελεστική Γραμματεία ή προτείνονται ενυπόγραφα από το 1/3 των αντιπροσώπων και λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα που αφορούν την επικείμενη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με σκοπό τη συγκροτημένη και επιτυχή παρουσία της Παράταξης στις εργασίες της.

Αναλογικά, την προηγούμενη ημέρα των Ολομελειών των Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και των Προέδρων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών που συγκαλούνται από τη Δ.Ο.Ε., συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για την αρτιότερη παρουσία της παράταξης στις αντίστοιχες Ολομέλειες.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Περιφερειακές Συνδιασκέψεις

Κατά το έτος που δεν προβλέπεται σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου η Εκτελεστική Γραμματεία δύναται να αποφασίζει τη διενέργεια μίας τουλάχιστον περιφερειακής συνδιάσκεψης σε Γεωγραφικό Διαμέρισμα της Χώρας.

Τακτικά μέλη της συνδιάσκεψης είναι:
Α) Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας

Β) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Γεωγραφικού Διαμερίσματος

Γ) Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλογικών και Νομαρχιακών Επιτροπών του Γεωγραφικού Διαμερίσματος

Δ) Τα αιρετά μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Εκπαιδευτικών του Γεωγραφικού Διαμερίσματος.

Ε) Όπου δεν έχει εκλεγεί αιρετός, καλούνται οι πρωτεύσαντες σε αριθμό σταυρών στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που ανήκουν στη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

ΣΤ) Τα αιρετά μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στα συντονιστικά Όργανα της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα του  Γεωγραφικού Διαμερίσματος, και στα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Ζ) Οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. του Γεωγραφικού Διαμερίσματος.

Τα θέματα, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης ορίζονται από την Εκτελεστική Γραμματεία και κοινοποιούνται σε όλες τις Νομαρχιακές και Συλλογικές Επιτροπές της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ένα μήνα, τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής. Κάθε Ν.Ε. δύναται να συμμετάσχει με εκπρόσωπό της ισότιμα με τα προβλεπόμενα μέλη που απαρτίζουν τη Συνδιάσκεψη.

Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων τίθενται προς έγκριση στην πρώτη Κεντρική Επιτροπή οπότε και καθίστανται θέσεις της Κίνησης.

Την ευθύνη για την όλη διοργάνωση της περιφερειακής Συνδιάσκεψης έχουν από κοινού η Εκτελεστική Γραμματεία και η Νομαρχιακή ή Συλλογική Επιτροπή του τόπου διεξαγωγής.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ασχοληθεί με ειδικό θέμα η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη θα ασχολείται με την επεξεργασία και επικαιροποίηση των θέσεων της παράταξης.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Τριτοβάθμια Δ.Α.Κ.Ε. - ΑΔΕΔΥ

1. Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. είναι μέλος της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το καταστατικό της τελευταίας.

2. Τους αντιπροσώπους της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στα συνέδρια της Δ.Α.Κ.Ε./Δ.Τ. αποτελούν με σειρά:

α) Οι αντιπρόσωποι της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στα συνέδρια της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των Δ.Υ. (ΑΔΕΔΥ).

β) Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας.

γ) Οι αναπληρωματικοί του ψηφοδελτίου της Κίνησης για την ανάδειξη αντιπροσώπων στα συνέδρια της ΑΔΕΔΥ, κατά σειρά και μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των αντιπροσώπων που αναλογούν στη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. για τα συνέδρια της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα.

δ) Σε περίπτωση, που ο αριθμός των αντιπροσώπων δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις α έως γ του παρόντος άρθρου, τότε αποφασίζει σχετικά και συντάσσει τον κατάλογο η Εκτελεστική Γραμματεία.

3. Τα εκλεγμένα μέλη στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων, στο Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καθώς και στα υπόλοιπα όργανα της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα συνεργάζονται στενά για όλα τα ζητήματα με τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Γραμματεία της Δ.Α.Κ.Ε/Π.Ε.

4. Οι αντιπρόσωποι της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. που θα συμμετέχουν στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ θα εκλέγουν με ψηφοφορία τους Γενικούς Συμβούλους, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Πιστοποίησης βάζοντας στο ψηφοδέλτιο τόσους σταυρούς όσους δικαιούται η παράταξη.

 
ΑΡΘΡΟ 18ο: Πόροι
Πόροι της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους που καταβάλλεται μόλις γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής.

2. Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους.

3. Έκτακτες συνδρομές, κατόπιν αποφάσεως της Εκτελεστικής Γραμματείας.

4. Το Εθνικό Συνέδριο της Δ.Α.Κ.Ε/Π.Ε αποφασίζει για το ύψος της συνδρομής προς την Εκτελεστική Γραμματεία των Συλλογικών Επιτροπών και Νομαρχιακών Επιτροπών, για κάθε φυσικό τους μέλος. Για τον ορισμό και το ύψος των συνδρομών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασίζουν τα Δ.Σ. των Συλλογικών και Νομαρχιακών Επιτροπών. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται τελεσίδικα από τις ολομέλειες των αντίστοιχων οργάνων.

5. Τα έσοδα που προέρχονται από την περιουσία της τόκοι, πρόσοδοι ή τυχόν επώνυμες δωρεές, κληροδοτήματα) και κάθε άλλο έσοδο που προέρχονται νόμιμα σ’ αυτή.

6. Η Εκτελεστική Γραμματεία της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. με τα έσοδα αυτά αντιμετωπίζει τις δαπάνες λειτουργίας της Κίνησης, τα ενοίκια γραφείου, εντύπου υλικού, ανακοινώσεων στον τύπο, έξοδα περιοδειών κλπ. ως επίσης  και την υποβοήθηση των ασθενέστερων οικονομικά Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Σφραγίδα
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., ως και οι Σ.Ε. και Ν.Ε. διαθέτουν σφραγίδα η οποία κυκλικά φέρει την επωνυμία: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1982», και στο μέσο «Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.» και την τοπωνυμία της έδρας του συλλογικού οργάνου (π.χ. «Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ»)
ΑΡΘΡΟ 20ο: Μεταβατικές Διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αποτελεί τροποποίηση του προηγούμενου, και τίθεται σ’ εφαρμογή από την 16 Μαρτίου 2015, αφού συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από το 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Η τήρηση του παρόντος Κανονισμού επαφίεται στην παραταξιακή συνείδηση των μελών της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Αθήνα 15 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος

του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου

 
Ο Γραμματέας

του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου

 
 
 

Δημήτριος Παπαποστόλου

 

Παναγιώτης Τσίρτσης